Kako dobiti stipendiju Dositeja

Stipendija Dositeja, koju dodeljuje Fond za mlade talente Republike Srbije, predstavlja sjajan podsticaj za izuzetne studente i učenike. Ova finansijska podrška olakšava put prema kvalitetnom obrazovanju i otvara vrata novim mogućnostima. Ali kako je zaslužiti? Saznajmo sve o uslovima, kriterijumima i procesu prijave za ovu prestižnu stipendiju.

 1. Konkurs za najbolje studente završnih godina osnovnih i master akademskih studija
 2. Konkurs za najbolje studente studija drugog i trećeg stepena u inostranstvu
 3. Konkurs za učenike srednjih škola za uspehe na takmičenjima

Svaki konkurs ima svoje specifične uslove i dokumentaciju potrebnu za prijavu. U nastavku teksta možete pronaći sve potrebne informacije za svaki konkurs, kao i detaljan opis uslova i postupka prijave.

Stipendija Dositeja za završne godine osnovnih i master studija

Stipendija Dositeja dodeljuje se najboljim studentima završnih godina osnovnih akademskih studija i master studija. Do 900 studenata završnih godina osnovnih akademskih studija i do 400 studenata završnih godina master studija dobijaju mesečnu stipendiju od 30.000 dinara u periodu od 10 meseci.

Kandidati osnovnih i master studija treba da ispune sledeće uslove:

 • Da su državljani Republike Srbije ili imaju status izbeglice.
 • Da imaju prebivalište u Republici Srbiji, ili boravište za lica sa statusom izbeglice.
 • Da su u godini u kojoj se konkurs raspisuje upisali završnu godinu osnovnih, master ili integrisanih studija na fakultetima čiji je osnivač Republika Srbija.
 • Za studente osnovnih i integrisanih studija, da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku prethodnih godina studija, a za master studije prosečna ocena najmanje 8,50 sa osnovnih akademskih.
 • Da su položili sve ispite sa svih prethodnih godina studiranja.
 • Za studente osnovnih studija, da nisu navršili 25 godina života, odnosno 27 godina za studente master i integrisanih studija.

Nakon dobijanja stipendije, studenti imaju obavezu da rade u Republici Srbiji najmanje 5 godina po završetku studija ili budu prijavljeni i evidentirani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje najmanje 3 godine. Studenti koji dobiju stipendiju za određeni stepen studija ne mogu ponovo konkurisati za istu.

Dokumenta potrebna za prijavu studenata osnovnih studija

Dokumentacija za prijavu na konkurs za stipendiranje studenata osnovnih i integrisanih akademskih studija obuhvata:

 • Popunjen i potpisan obrazac prijave na konkurs, koji se može naći na sajtu Fonda za mlade talente ili Ministarstva omladine i sporta.
 • Uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci) ili izjavu kojom kandidat daje saglasnost organu da pribavi podatke iz službene evidencije, koje se takođe može pronaći na sajtu ili Ministarstvu omladine i sporta.
 • Fotokopiju važeće lične karte ili dokumenata kojima se dokazuje status izbeglice.
 • Originalnu potvrdu o upisanoj završnoj godini studija.
 • Original ili overenu fotokopiju dokumenta koji izdaje fakultet, a kojima se potvrđuju položeni svi ispiti prethodnih godina studiranja, sa navedenim brojem ostvarenih ESPB poena i prosečnom ocenom.
 • Dokument koji pokazuje u kojoj školskoj godini su studije prvi put upisane i koliko semestara traju.

Važno je napomenuti da studenti koji dobiju stipendiju za određeni stepen studija ne mogu ponovo konkurisati za istu.

Dokumenta potrebna za prijavu studenata master studija

Studenti završne godine master studija trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju za ostvarivanje prava na stipendiju Dositeja:

 • Popunjen i svojeručno potpisan obrazac prijave na konkurs, koji se može pronaći na sajtu Fonda za mlade talente ili Ministarstvu omladine i sporta
 • Uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci) ili izjavu kojom kandidat daje saglasnost ovom organu da pribavi podatke iz službene evidencije, koja se takođe može naći na sajtu ili Ministarstvu omladine i sporta
 • Fotokopiju ili očitanu važeću ličnu kartu ili dokumenta kojima se dokazuje status izbeglice
 • Original potvrdu o upisanoj završnoj godini master studija
 • Overenu fotokopiju diplome ili uverenja o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom
 • Za studente koji upisuju završnu godinu master studija koje traju 2 godine, original ili overenu fotokopiju dokumenta izdatog od strane fakulteta kojim se potvrđuje da su položeni svi ispiti sa prve godine master studija i ispunjene sve obaveze predviđene nastavnim planom i programom.

Konkurs za stipendiju Dositeja se raspisuje u periodu septembar-oktobar, a dokumentaciju je potrebno podneti do 31. januara tekuće godine. Dokumentaciju je moguće dostaviti na pisarnicu Ministarstva omladine i sporta, ličnim uručenjem ili poštanskom pošiljkom.

Preliminarna lista kandidata će biti objavljena na sajtu Fonda za mlade talente Republike Srbije i Мinistarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata u inostranstvu – Dositeja stipendija

Dositeja stipendija dodeljuje se studentima drugog i trećeg stepena koji studiraju na univerzitetima članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu. Ova stipendija iznosi 534.000 dinara po jednoj celoj akademskoj godini i dodeljuje se do 500 studenata.

Da bi kandidati bili kvalifikovani, moraju ispuniti sledeće uslove:

 • Da su državljani Republike Srbije ili imaju status izbeglice.
 • Da imaju prebivalište u Republici Srbiji ili boravište za lica sa statusom izbeglice.
 • Da su položili sve ispite iz prethodnih godina studiranja.
 • Da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku osnovnih akademskih studija.
 • Za studente drugog stepena, da nisu navršili 27 godina života, a za studente trećeg stepena, da nemaju navršenih 29 godina života.
 • Da su najmanje jednu godinu osnovnih akademskih studija završili na akreditovanim fakultetima u Republici Srbiji.
 • Da su upisani na studije drugog ili trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije ili Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu ili na vodećim svetskim univerzitetima u tekućoj školskoj godini.

Ukoliko je broj kandidata koji ispunjavaju sve uslove veći od maksimalnog broja stipendija koje se mogu dodeliti, Fond za mlade talente će rangirati kandidate na osnovu sledećih faktora:

 • Koliko godina osnovnih akademskih studija student ima.
 • Da li je student već koristio stipendiju Fonda.
 • Da li se trenutni univerzitet studenta nalazi na listi vodećih svetskih univerziteta, koja se može naći na sajtu Fonda za mlade talente.

Studenti koji dobiju Dositeja stipendiju su obavezni da rade u Republici Srbiji najmanje pet godina nakon završetka studija ili da budu prijavljeni i evidentirani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje najmanje tri godine.

Dokumentacija za studente master i doktorskih studija u inostranstvu – uslovi konkursa za stipendiju Dositeja

 • Popunjen i potpisan obrazac prijave na konkurs, koji se nalazi na sajtu Fonda za mlade talente ili Ministarstva omladine i sporta.
 • Uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci) ili izjava kojom se kandidat saglasuje da organ pribavi podatke iz službene evidencije. Ovo se takođe može naći na sajtu ili Ministarstvu omladine i sporta.
 • Fotokopija ili očitana važeća lična karta ili dokumenti koji dokazuju status izbeglice.
 • Overena fotokopija diplome ili uverenja o završenim osnovim akademskim studijama sa prosečnom ocenom.
 • Za studente koji nisu završili celokupne osnovne akademske studije u Republici Srbiji, neophodno je dostaviti overenu diplomu ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama u inostranstvu sa prevodom overenim pečatom sudskog tumača; original ili overenu potvrdu o završenoj bar jednoj godini osnovnih akademskih studija u Republici Srbiji; overeno uverenje o položenim ispitima, sa ostvarenim bodovima.
 • Za studente trećeg stepena, overena fotokopija uverenja ili diplome o završenom drugom stepenu studija.
 • Original potvrdu o upisu na godinu studija koju je student upisao u tekućoj godini, kao redovan (full time) student.
 • Prevod potvrde o upisu overen pečatom sudskog tumača.

Konkurs se raspisuje u periodu jun-jul, a rok za predaju dokumentacije je 1. decembar tekuće godine. Dokumentaciju za ostvarivanje prava na stipendiju Dositeja treba dostaviti na pisarnicu Ministarstva omladine i sporta, lično ili poštom. Preliminarna lista kandidata će biti objavljena na sajtu Ministarstva omladine i sporta i Fonda za mlade talente.

Podeli na mrežama!

Pročitaj takođe

Računanje bodova za srednju školu.

Računanje bodova za srednju školu

Izbor srednje škole je na neki način jedan od prelomnih trenutaka u tvom životu. Tada ti se otvaraju vrata novim znanjima, prijateljima i razvoju. Međutim,

Privatni fakulteti u Beogradu. Students in class.

Privatni fakulteti u Beogradu

Beograd se uzdiže kao intelektualno središte, nudeći mrežu akademskih prilika kako preko državnih, tako i preko privatnih fakulteta. Među ovim institucijama, privatni fakulteti u Beogradu

Kako napisati motivaciono pismo

Motivaciono pismo

Motivaciono pismo predstavlja važan deo procesa ako apliciraš za posao ili se upuješ na fakultet, naručito u inostranstvu. Ono ti omogućava da izraziš svoju strast,