Šta je Erasmus?

Erasmus je jedan od najvećih programa EU koji finansira projekte mobilnosti i saradnje u oblasti obrazovanja, obuka mladih i sporta. Nastao je 2014. godine, a 2021. je ušao u novi sedmogodišnji period sprovođenja koji će trajati do 2027. godine.

Predviđeni budžet za tekući sedmogodišnji period Erasmus programa je značajno veći nego ikada pre i iznosi 26 milijardi evra. Ovo je duplo više u odnosu na prethodni program koji je trajao od 2014. do 2021. i iznosio 13 milijardi evra.

Cilj Erasmus programa je da u ovom periodu omogući učešće još većem broju ljudi (plan je da do kraja 2027. godine u programu učestvuje 10 miliona ljudi), ali i organizacija i institucija koje mogu učestvovati u programu. Kao glavni prioriteti za uspešno sprovođenje programa ističu se inkluzivnost, zelene inicijative i digitalizacija, za čiju su implementaciju uspostavljeni adekvatni finansijski mehanizami. Takođe, naglašava se značaj jačanja građanskih vrednosti, kulture dijaloga, tolerancije i razumevanja društvenog, kulturnog i istorijskog nasleđa evropskog kontinenta i šire.

Cilj Programa u celini je da podrži obrazovni, profesionalni i lični razvoj pojedinaca u oblasti obrazovanja, edukacija, omladine i sporta kroz celoživotno učenje.

Erasmus programom postavlja se standard da vreme provedeno u drugoj zemlji sa ciljem učenja, usavršavanja i rada, kao i poznavanje dva strana jezika pored maternjeg, treba da postane praksa. Kao što je i prethodni program pokazao, učestvovanjem značajno se doprinosi održivom rastu, kvalitetnim radnim mestima i socijalnoj koheziji, podstičući inovacije i premošćavanje jaza u znanju, veštinama i kompetencijama u Evropi.

Program je namenjen pre svega evropskim državama, ali i drugim zemljama u određenom kapacitetu. Sve članice programa su podeljene na države članice EU i treće zemlje pridružene Programu, kao i treće zemlje koje ne učestvuju punopravno u Programu. Države članice EU i treće zemlje pridružene Programu (članice EU i još šest zemalja: Severna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Srbija) mogu da učestvuju u svim delovima programa, dok treće zemlje koje ne učestvuju punopravno u Programu (sve druge zemlje podeljene po regionima) mogu da učestvuju samo u nekim delovima programa.


Erasmus program je implementiran u Srbiji od 2014. godine, a Srbija je bila partnerska zemlja u programu. Od 2019. godine, Srbija je postala punopravna članica programa Erasmus. Ovo znači da institucije i organizacije iz Srbije imaju mogućnost da se prijave kao koordinatori ili partneri za sve vrste projekata, baš kao i države članice Evropske unije. Dok pojedinici mogu da ravnopravno učestvuju u svim aspektima programa oblasti obrazovanja, obuka, omladine i sporta.

Ko može da učestvuje u Erasmus programu?

Pojedinci

Erasmus program pojedinicima pruža različite mogućnosti, ali ih možemo podeliti u dve kategorije. Studentske razmene, terininzi i prakse – koji su vezani za formalno obrazovanje i omladinske razmene koje su vezane za neformalno obrazovanje. Takođe, od 2022. godine DiscoverEU postaje deo programa Erasmus i on je namenjen onima koji su napunili 18. godina i u toku te godine mogu da putuju.

Institucije i organizacije

Institucije i organizacije koje se bave obrazovanjem, kako direktno, tako i indirektno, mogu da učestvuju u programu Erasmus. To uključuje predškolske ustanove, osnovne škole, srednje stručne škole i gimnazije, univerzitete i visoke škole, škole za obrazovanje odraslih, organizacije za stručno obrazovanje i obuku, organizacije civilnog društva/udruženja građana koja se bave obukom mladih, lokalne samouprave, mala i srednja preduzeća, profesionalna udruženja i slično.

Sve javne i privatne institucije/organizacije koje su aktivne i žele da doprinesu sprovođenju projekata u nekoj oblasti obrazovanja i obuka takođe mogu da se prijave. Važno je napomenuti da samo pravna lica, tj. institucije i organizacije, mogu da prijave projekte, dok pojedinci koji su zaposleni u tim ustanovama i organizacijama, kao i njihovi učenici, studenti i polaznici obuka, imaju koristi od ovih projekata.

Kako i kada se prijavljuju pojedinci?

Kako i kada se prijavljuju institucije i organizacije?

Projekti se mogu prijaviti na centralizovan i decentralizovan način, u zavisnosti od institucije kojoj se traži finansiranje.

Centralizovani projekti se predaju Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA) u Briselu, dok se decentralizovani projekti predaju Fondaciji Tempus.

Poziv za podnošenje predloga projekata i rokovi za predaju projekata se redovno ažuriraju za svaku godinu, kao i svaki tip projekata na stranici Kalendar rokova na sajtu Erazmus+.

Vodič za učešće u programu detaljno objašnjava ko i kako može da konkuriše i objavljuje se na početku svakog konkursnog roka od strane Evropske komisije.

Kako je Erasmus program struktuiran?

Erasmus program je podelejn po takozvanim ključnim aktivnostima (KA): KA1, KA2 i KA3, koje obuhvataju sve projekte programa, bilo da su namenjeni obrazovanju, mladima ili sportu.

Mobilnost pojedinaca (KA1)

Međunarodne razmene zaposlenih, studenata i mladih u fokusu su projekata KA1, a cilj im je dobijanje obuke ili držanje nastave u drugoj ustanovi, radna praksa, zajednički master programi i sticanje novih veština, kao i dobijanje stipendije i drugih oblika finansijske pomoći.

Projekti mobilnosti pružaju mogućnost učešća studentima, nastavnom osoblju, učenicima, edukatorima i omladinskim radnicima u oblasti mladih, kako u visokom, tako i u opštem i stručnom obrazovanju, kao i u obrazovanju odraslih. Posebna novina u ovom programu je mogućnost učešća učenika u opštem obrazovanju i polaznika u obrazovanju odraslih u projektima mobilnosti, s ciljem učenja i sticanja novih veština.

Saradnja za inovacije i razmene dobrih praksi (KA2)

Ključna aktivnost 2 obuhvata projekte koji promovišu saradnju institucija u oblasti obrazovanja, obuka, mladih i sporta u programskim zemljama. Cilj ovih projekata je da se unapredi saradnja, razmenjuju iskustva i dobre prakse, kao i da se podstaknu inovacije i izvrsnost. Ovi projekti obuhvataju modernizaciju nastavnih planova i programa, inovativne metode izvođenja nastave, poboljšanje nastavnog materijala, obuke za odrasle, saradnju sa preduzećima za studentske i učeničke prakse i mnoge druge aktivnosti koje doprinose razvoju obrazovanja, obuka i mladih u programskim zemljama.

Podrška za reformu politika (KA3)


Sprovođenje projekata u okviru ključne aktivnosti 3 ima za cilj da pruži mogućnosti za podsticanje razvoja inovativnih politika, dijaloga i razmene znanja u oblastima obrazovanja, obuka i mladih. Ovi projekti uključuju različite aktivnosti, kao što su istraživanje, evaluacija, razvijanje novih politika, uspostavljanje mreža i saradnju, organizovanje događaja i seminara, podršku javnoj debati i slično. Cilj ovih projekata je da doprinesu unapređenju kvaliteta obrazovanja, razvoju veština i kompetencija mladih i poboljšanju obrazovnih sistema u programskim zemljama.

Erasmus je bio i ostao jedan od najuspesnijih programa Evropske unije

Podeli na mrežama!

Pročitaj takođe

Različite novčanice od 1000, 200 i 500 dinara, kao i novčići. Kako zaraditi kao student ovaj novac?

Kako zaraditi kao student

Kako zaraditi novac kao student je pitanje koje postavljaju mnogi studenti, tako da nisi sam/a! Studentima širom, pa tako i u Srbiji, dobro je poznato

Računanje bodova za srednju školu.

Računanje bodova za srednju školu

Izbor srednje škole je na neki način jedan od prelomnih trenutaka u tvom životu. Tada ti se otvaraju vrata novim znanjima, prijateljima i razvoju. Međutim,